Pro rodiče

Žákovská knížka

Bakaláři

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

1.   Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky. Na nové formuláře uvede žák maximálně dvě školy, popř. dva obory na téže škole. Na obou přihláškách jsou školy, popř. obory vyplněny ve stejném pořadí. Jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky uchazeč koná ve škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě. Pokud tato škola není zapojena do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení, koná testy ve škole uvedené na druhém místě, pokud je tato škola do ověřování zapojena. Na uměleckých školách a sportovních gymnáziích (talentové zkoušky) se jednotné přijímací zkoušky nekonají.

2.   Kritéria přijímacího řízení (může obsahovat i další zkoušky k ověření vědomostí, dovedností a schopností uchazeče) stanoví ředitel SŠ do 30. 10. pro obory s talentovou zkouškou a do 31. 1. pro ostatní obory – viz internetové stránky škol.

 3.  Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení – zákonný zástupce odevzdá přihlášku řediteli střední školy nebo pošle na adresu SŠ do 30. 11. v případě oboru s talentovou zkouškou a do 15. 3. v ostatních případech.

 4.  Informace k přijímacímu řízení budou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách ministerstva (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz).

5. Pro 1. kolo přijímacího řízení na školách s pokusným ověřováním platí, že zkoušky na obory s maturitou se konají v jednom řádném termínu – 15. 4. 2016 a v jednom termínu náhradním (v případě nemoci) – 13. 5. 2016. Výsledky těchto testů obdrží od Cermatu obě školy uvedené na přihlášce (pokud jsou do ověřování zapojeny).

 6. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zveřejní ředitel SŠ nejdříve 22. 4. 2016.

 7.  Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

 8.  Škole, pro kterou se žák rozhodne, odevzdá uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepošle-li uchazeč zápisový lístek na SŠ, vzdává se práva být na školu přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 9.  Každý uchazeč obdrží od základní školy jeden zápisový lístek. V případě jeho ztráty je vydán náhradní na základě písemné žádosti a čestného prohlášení rodiče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ.

10. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a v případě, odevzdal-li jej na obor s talentovou zkouškou a následně byl přijet na obor bez talentové zkoušky a chce na něj nastoupit.

11. V dalších kolech přijímacího řízení se na přihlášku uvádí pouze jedna škola. Žák může poslat neomezený počet přihlášek na školy, které další kola vypisují. V dalších kolech uchazeči nebudou konat jednotné přijímací zkoušky, forma zkoušek a způsob hodnocení je v kompetenci ředitele stření školy.

12. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti se vyplňuje  na žádost ředitelů některých středních škol. Informace najdete na internetových stránkách jednotlivých škol nebo u výchovné poradkyně.

13. Konzultace Mgr. Miroslavy Kroulíkové, výchovné poradkyně, v pondělí od 14.30 do 15.00 nebo po telefonické domluvě – 736503313.

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.