Povinně zveřejňované informace k GDPR

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147, příspěvková organizace (dále jen „škola“), jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů, kterých se týkají. Tato zpracování však škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ze zákonných důvodů  nebo z důvodů žáků, jejich zástupců a dalších subjektů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů  (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak subjektu údajů prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do zájmů nebo do základních práv a svobod občana.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: uyqmtsm,

emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: skola@zstrebovska-ustino.cz,

prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Třebovská 147, Ústí nad Orlicí, 56203,

osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Třebovská 147, Ústí nad Orlicí.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva:

– na přístup k osobním údajům,
– na opravu osobních údajů,
– na výmaz osobních údajů,
– na omezení zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jan Šťastný, email: stastny@catania.cz

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje škola informace subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých účelech zpracování si můžete  stáhnout zde.

 

copyright zš třebovská
Tvorba WWW: OG Soft s.r.o.